ศาสตร์แห่งการช้อปปิ้ง Paco Underhill

ISBN:

Published:

416 pages


Description

ศาสตร์แห่งการช้อปปิ้ง  by  Paco Underhill

ศาสตร์แห่งการช้อปปิ้ง by Paco Underhill
| | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, ZIP | 416 pages | ISBN: | 9.75 Mb

จริงอยูทีคุณชอปปิงได แตใชวาทุกคนจะชอปปิงเปนพาโค อันเดอรฮิลล ผูเชียวชาญดานการชอปปิง เจาของบริษัทวิจัยพฤติกรรมผูบริโภคทีครำหวอดในวงการกวา 30 ปีและมีบริษัทสาขาในหลายประเทศทัวโลก ไดตีแผโลกของการชอปปิงทังในแงมุมของผูผลิตและผูบริโภคอยางละเอียดและกระจางแจงMoreจริงอยู่ที่คุณช้อปปิ้งได้ แต่ใช่ว่าทุกคนจะช้อปปิ้งเป็นพาโค่ อันเดอร์ฮิลล์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการช้อปปิ้ง เจ้าของบริษัทวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคที่คร่ำหวอดในวงการกว่า 30 ปีและมีบริษัทสาขาในหลายประเทศทั่วโลก ได้ตีแผ่โลกของการช้อปปิ้งทั้งในแง่มุมของผู้ผลิตและผู้บริโภคอย่างละเอียดและกระจ่างแจ้ง รองรับด้วยข้อมูลดิบมากมายที่เก็บรวบรวมจาก นักสะกดรอย ผู้บริโภคทั่วโลก ผ่านการวิจัยและวิเคราะห์วิจารณ์ด้วยหลักเหตุผลและจิตวิทยาอย่างดีเยี่ยม อีกทั้งมีการทดสอบในสถานการณ์จริงของธุรกิจใหญ่ระดับนานาชาติมาแล้วนับไม่ถ้วน จนสรุปได้เป็นข้อมูลที่จะเปิดหูเปิดตาทุกฝ่ายในโลกของการช้อปปิ้ง ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต พ่อค้าคนกลาง นักธุรกิจ ผู้ค้าปลีก และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริโภค นำเสนอด้วยสำนวนภาษาที่เข้าใจง่าย เป็นกันเอง พร้อมประสบการณ์สุดมันที่จะทำให้คุณอ่านไปขำไป นับเป็นหนังสือแนวธุรกิจที่อ่านสนุกยิ่งกว่านิยายอีกเล่มหนึ่งEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "ศาสตร์แห่งการช้อปปิ้ง":


kozackimops.newbkdlthere.online

©2009-2015 | DMCA | Contact us